OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Obsah a účel dokumentu

 

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek

www.buresapartneri.cz, www.nemovitostinainvestice.cz, www.david-bures.cz a www.michal-bures.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.

 

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.

 

II. Společnými správci osobních údajů jsou:

 

Bureš & partneři s.r.o., IČ: 27448380, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C116438, kontaktní e-mail: david.bures@buresapartneri.cz, kontaktní telefon: +420 603 971 155

 

a

 

Nemovitosti na investice s.r.o., IČ: 07304145, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C298578, kontaktní e-mail: radka.buresova@nemovitostinainvestice.cz , kontaktní telefon: +420 603 971 155

 

(společně „Společní správci“ a každý samostatně „Správce“)

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí nebo se správou nemovitostí), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger, WhatsApp). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

 

Osobní údaje, které zpracováváme:

 

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, pronájem nebo správu vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji).

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

 

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, pronájem nebo správu vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji.

 

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost, příprava smlouvy o hypotečním úvěru, příprava smlouvy o spravování nemovitosti apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně nebo po telefonu.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

 

Osobní údaje zpracovávané z titulu plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinnostem vyplývajícím ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme některé z výše uvedených osobních údajů.

V případě zprostředkování krátkodobých pronájmů zpracováváme na základě platných právních předpisů následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, datum narození, číslo cestovního pasu/občanského průkazu, číslo víza.

 

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 

·           Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

 

·           Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, email, telefon.

 

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Správce nebo v rámci každého jednotlivého zaslaného obchodního sdělení.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

 

Se zajištěním některých našich smluvních činností nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které se na dané zpracování specializují a jednají plně v souladu s GDPR. Tyto osoby jsou v pozici příjemců Vašich osobních údajů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kanceláře, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli osobních údajů máme uzavřené smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

 

Aktuální seznam příjemců osobních údajů najdete zde:

 

www.anabix.cz – poskytovatel CRM systému, www.abes.cz – právní software pro realitní kanceláře

www.smartemailing.cz – email marketing, www.domsys.cz – software pro správu nemovitostí

www.zvladneme.cz – software pro správu nemovitostí, www.idoklad.cz – on-line fakturační služba

www.havelpartners.cz – advokátní kancelář, www.akancelar.cz – advokátní kancelář

Česká účetní kancelář, a.s. – účetní firma, www.signi.com - zprostředkovatel elektronických podpisů

Microsoft – Office 365, poskytovatel datových úložišť a softwarových aplikací

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. I v takovém případě budeme při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným orgánům veřejné moci, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Za všech okolností můžete vůči kterémukoliv ze Společných správců uplatnit tato svá práva

 

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 

G. Právo odvolat souhlas

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a v takovém případě bude neprodleně příslušné zpracování osobních údajů zastaveno. Odvolání souhlasu však nemá vliv na případné zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného z právních důvodů, pokud takový právní důvod existuje.

 

H. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

 

Bližší informace včetně znění Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu david.bures@buresapartneri.cz .

Toto znění je účinné od 17. 6. 2020